Koncepce městské a aktivní mobility 2021 - 2030

Dne 11. ledna vláda ČR schválila novou Koncepci městské a aktivní mobility pro období 2021 - 2030, jako strategický dokument pro oblast cyklistické a pěší dopravy a jako podpůrný metodický materiál pro řešení udržitelné městské mobility na úrovni samospráv.

Koncepce je jedním z návazných dokumentů dopravní politiky, který rozpracovává hlavní zásady dopravní politiky do podmínek samosprávy. Návrh Koncepce řeší problematiku plánování udržitelné městské a aktivní mobility v souladu s návrhy a požadavky na řešení městské mobility a bezpečnosti.


Koncepce řeší bezpečnost v kapitole 2.3.3.

Pohyb pěších, cyklistů i řidičů v hlavním i přidruženém prostoru, resp. jeho bezpečnost, je podmíněna zejména dvěma aspekty:

  • uspořádáním prostoru, tzn. druh a typ pozemních komunikací, organizace prostoru (a to nejen dopravním značením),
  • používáním prostoru, tj. chováním jeho uživatelů, které je ovlivněno pravidly silničního provozu, jejichž dodržování je ovlivněno nejen jejich znalostmi, ale návyky a zvyklostmi (ty se mohou lišit v rámci jednotlivých měst, území…).

Důležité je, aby se oba aspekty navzájem podporovaly a aby uspořádání prostoru ovlivňovalo jeho užívání tak, aby se jeho uživatelé chovali intuitivně v souladu s požadavky a nemuseli nad tím zvlášť přemýšlet.

Opatření pro státní správu:

    • Legislativně upravit podmínky bezpečného provozu specifických dopravních prostředků (elektrokoloběžky, elektrokola apod.) a koexistenci uživatelů těchto prostředků s ostatními účastníky provozu
    • Podpořit kampaně a osvětu v oblasti bezpečnosti provozu v aktivní mobilitě.