Integrovaný regionální operační program 2021-2027

Obecně lze říci, že cílem Integrovaného regionálního operačního programu pro programové období 2021-2027 (IROP2) je usilovat o vyvážený rozvoj území, zkvalitnit infrastrukturu, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu a zajistit tak udržitelný rozvoj v obcích, městech a regionech.

IROP2 je široce zaměřený program, směřující k vylepšení kvality života v různých částech České republiky. Mezi jedny z hlavních oblastí, do nichž podpora směřuje, jsou silnice II. a III. třídy a dopravní obslužnost (nízkoemisní a bezemisní vozidla veřejné dopravy, výstavba dopravních terminálů, cyklistických komunikací apod.). IROP2 využívá nejen dotace, ale také inovativnější způsoby využívání finančních prostředků, kterými jsou finanční nástroje nebo integrované nástroje. Pomocí integrovaných nástrojů jsou prostředky EU koncentrovány ve specifických typech území a tím je podporován další rozvoj těchto oblastí, který přispívá k vyrovnání územních rozdílů. Jedná se konkrétně o Integrované územní investice (ITI).

Nositeli integrovaných nástrojů jsou příslušná města či místní akční skupiny (MAS). Musely se vymezit priority financování, které jsou součástí integrované strategie pro jejich území. Tyto strategie umožní financovat aktivity z různých prioritních os, jednoho či více operačních programů.

Jak je výše uvedeno, podpora z IROP2 směřuje mimo jiné i do oblasti cyklistických komunikací, kde také platí, že pro čerpání této podpory je potřeba zpracovat kvalitní projektový záměr, který je realizovatelný, efektivní, dlouhodobě udržitelný a v souladu s výzvami IROP2.

Podporovaná cyklistická infrastruktura:

 • Cyklodoprava – samostatné stezky, jízdní pruhy a pásy pro cyklisty (a chodce) ke každodenní dojížďce – výstavba / rekonstrukce; liniová opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru (vyhrazené jízdní pruhy, piktogramové koridory) ke každodenní dojížďce – úprava / realizace
 • Bezpečnost dopravy – stezky, pruhy, pásy pro cyklisty jako součást projektů výstavby / rekonstrukce chodníků
 • Terminály a parkovací systémy – parkovací systémy B+R jako součást terminálů / samostatné – výstavba / rekonstrukce

Integrovaný regionální operační program 2021-2027, Priorita 2 – Rozvoj městské mobility, revitalizace měst a obcí, ochrana obyvatelstva. Specifický cíl 6.1: Podpora udržitelné multimodální městské mobility v rámci přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství 

 • Aktivity v oblasti Infrastruktury pro cyklistickou dopravu: výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, včetně doprovodné infrastruktury, výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty na hlavních trasách cyklistické dopravy v České republice, včetně doprovodné infrastruktury, realizace doprovodné cyklistické infrastruktury při vyhrazených komunikacích pro cyklisty s vysokou intenzitou dopravy,
 • Oprávnění žadatelé: kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí.

Integrovaný regionální operační program 2021-2027, Priorita 5–Komunitně vedený místní rozvoj, Specifický cíl 5.1: Podpora integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmentálního místního rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v jiných než městských oblastech

 • Aktivity v oblasti infrastruktury pro cyklistickou dopravu: výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, včetně doprovodné infrastruktury, realizace doprovodné cyklistické infrastruktury při vyhrazených komunikacích pro cyklisty s vysokou intenzitou dopravy,
 • Oprávnění žadatelé: příjemce v tomto specifickém cíli tvoří subjekty, které realizují projekty v rámci schválených strategií CLLD na území působnosti MAS.

Příhraniční programy

 • Program přeshraniční spolupráce INTERREG V-A ČR-Polsko –Euroregion Praděd –Fond mikroprojektů.
 • Program přeshraniční spolupráce INTERREG V-A ČR-Polsko –Euroregion Glacensis–Fond mikroprojektů
 • Program přeshraniční spolupráce INTERREG V-A ČR-Slovensko
 • Program přeshraniční spolupráce INTERREG V-A ČR-Rakousko
 • Program přeshraniční spolupráce INTERREG V-A ČR-Bavorsko
 • Program přeshraniční spolupráce INTERREG V-A ČR-Sasko