Rizika - popis stávajících systémových problémů

Bariéry pro vytvoření souvislé dopravní sítě pro cyklisty


1 – Otázky a odpovědi k podpoře výstavby cyklistických stezek z IROP SC 6.1.

  Dne 11. 10. 2022 byly vyhlášeny první výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 a) Infrastruktura PRO cyklistickOU DOPRAVU - SC 6.1, b) Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu - SC 6.1. Dne 26. 9. 2022 proběhla k těmto výzvám koordinační schůzka na MMR, na které byly vzneseny tyto otázky:

  • Jak rozumět podpoře cyklodopravy z IROP v „městských oblastech“? Co je městská oblast?
  • Jak se budou hodnotit projekty cyklostezek nebo bezpečnosti v dopravě mimo městské oblasti (tedy mimo metropolitní oblasti, aglomerace, regionální centra a jejich zázemí)? Bude muset cyklostezka vycházet z regionálního centra nižšího řádu (které si vymezí kraje)? Nebo musí vycházet z jednoho a vést do druhého regionálního centra? Bude způsobilá realizace projektu, díky kterému dojde k propojení dvou regionálních center, aniž by realizovaný úsek z jednoho z nich přímo vycházel?
  • Jak rozumět podpoře strategických projektů v oblasti cyklodopravy?
  • Jak bude CRR kontrolovat v aktivitě nadregionálních cyklostezek kritérium: „Projekt výstavby, modernizace nebo rekonstrukce vyhrazené komunikace pro cyklisty na hlavní trase cyklistické dopravy v České republice je zaměřen na vyhrazenou komunikaci pro cyklisty, která je realizována na cyklotrase první nebo druhé nejvyšší kategorie podle příslušné krajské strategie rozvoje cyklistické dopravy.“
  • Je uznatelným nákladem Cyklistická zóna?
  Odpovědi najdete v samostatném dokumentu, který si můžete stáhnout zde. Ale asi nejdůležitější informací nyní je, že Cyklistická zóna je uznatelným nákladem a všem krajům se doporučuje, pokud tak již neučinily, aby si co nejrychleji aktualizovaly svou síť cyklotras I. a II. nejvyšší kategorie. Nejde o to, kde je cyklotrasa dnes vyznačena, ale kudy by měla vést.

   

  2 – Oprava účelových komunikací

  Česká krajina je specifická i tím, že je protkána řadou polních a lesních cest, po kterých jsou často vyznačené cyklotrasy. Problém nastává v tom momentě, když se mají opravit problematické úseky, které se považují za účelové komunikace a jsou často označené dopravním značením B11 - Zákaz vjezdu všech motorových vozidel, nebo B1 s výjimkou dopravní obsluhy. Právě na tyto úseky prakticky nelze získat státní, či evropské dotace. Ty jsou určeny výhradně na cyklostezky. Je třeba proto hledat možnosti, jak získat dotace i pro tyto úseky. Příkladem jsou tři úseky na cyklostezce Ohře v Ústeckém kraji: https://www.stavbycyklo.cz/ustecky-kraj. Proto se navrhují tato řešení:

  • Bude uzavřena dohoda mezi Ministerstvem dohody, SFDI a kraji, kterým bude zaslána speciální dotace pro tyto úseky. Princip finanční spolupráce bude upřesněn. V podstatě jde o to, že mnohé kraje již v rámci své dotační politiky tyto úseky již mohou realizovat. Jednalo by se ovšem jen o vybrané úseky, které by ležely na páteřních cyklotrasách a byly by zakreslené na mapovém portále www.stavbycyklo.cz.
  • Jelikož je nově uznatelným nákladem v IROP i Cyklistická zóna, pak se doporučuje, aby se ve výjimečných případech změnilo dopravní značení ze Zákazu všech motorových vozidel na Cyklistickou zónu, tak jak je to běžné v zahraničí, např. v rakouském Klagenfurtu (viz foto).
  • Problém je také možné řešit prostřednictvím pozemkových úprav: https://www.stavbycyklo.cz/statni-pozemkovy-urad. Neboli je nutné prověřit, zda se v oblasti neplánují provádět pozemkové úpravy.

  3 – Součinnost při výstavbě, či rekonstrukcích velkých dopravních staveb s navazující cyklistickou infrastrukturou
  • Při výstavbě, či rekonstrukcích velkých dopravních staveb je nutné zajistit součinnost při zpracování projektové dokumentaci s vazbou na cyklistickou infrastrukturu a následnou na financování cyklistické infrastruktury. Řada příkladů z krajů naznačuje, že se jedná o velmi dobré systémové řešení. Problém je v tom, že se na to často zapomíná. Stavebníci těchto staveb by měli mít ze zákona povinnost zohlednit jejich dopad na bezmotorovou dopravu, stát by neměl financovat dopravní stavby, které vytvářejí v území bariéry pro pohyb chodců a cyklistů a měl by přednostně financovat dopravní stavby, které v území bariéry pro pohyb chodců a cyklistů odstraňují.
  • Popis problémů je popsán na těchto odkazech: https://www.stavbycyklo.cz/spravci-komunikacihttps://www.stavbycyklo.cz/sprava-zeleznic


  4  – Vysokorychlostní železnice – (hovorově VRTka)

  • Výstavbou VRTek se bude jedná o velký zásah do krajiny. Je proto i této velké stavby řešit multifunkčně, jako stavby, které pomáhají a rozvíjejí přilehlé městské a venkovní oblasti. Proto je potřeba, aby součástí projektové dokumentace VRTek byly i  páteřní cyklistické stezky. V budoucnosti by tak v souběhu s VRTkami by vedla i hlavní páteřní síť cyklistických tras. Více: https://www.stavbycyklo.cz/vrt

   
  5 – Cyklotrasa vede po pozemcích Povodí

  • Pokud se vybuduje cyklostezka na pozemcích Povodí, má obec za povinnost platit za tuto cyklostezku Povodí nájemné, což bývá často vysoká položka. Nejvíce negativních zkušeností mají s touto povinností obce Jihomoravského kraje. V Olomouckém kraji se zase řeší údržba úseku na páteřní cyklotrase č.5 u Plumlovské přehrady. Obec Plumlov pravidelně opravuje tento úsek, ale vozidla Povodí vždy cestu zničí. Navrhuje se, aby oprava takových úseků spadala přímo do gesce povodí.
  • Více: https://www.stavbycyklo.cz/povodi
  • Příklad z Jihomoravského kraje: Musíme uzavřít nájemní smlouvu, nájem se platí od předání staveniště až do vnesení služebnosti do Katastru nemovitostí, jenže nájem se značně prodlužuje, nájemní smlouvu i služebnost musí schválit nad 100 000 Kč Ministerstvo zemědělství, administrativní proces schválení smluv trvá měsíce (na straně povodí i kraje), nájemné se po celou dobu platí, když se začne nový kalendářní rok, musí se zaplatit celkový roční nájem ( v našem případě 1 410 750 Kč) i když vložení služebnosti bude třeba v druhém   měsíci, pak zbytek částky za služebnost vrátí, služebnost je pětinásobek nájmu včetně DPH.  Náš příklad, zahájení stavby červen 2020, dokončení stavby červen 2021, nájem nám stále běží.
   • Nájem byl:

  -    2020 = 824 865 Kč (vyměřena poměrná část od protokolárního předání staveniště z částky dané smlouvou, tj. z 1 410 750 Kč)
  -    2021 = 1 455 894 Kč (částka za celý rok 2021 + inflace)
  -    2022 = 1 410 750 + inflace (částka bude hrazena na základě přijaté faktury od Povodí Moravy najednou na celý rok 2022, poté by mělo dojít k vratce poměrné části - od podání žádosti na vklad služebnosti do KN)

  • Služebnost: 5 469 177,86 Kč vč. DPH (bude hrazena v 1.Q. 2022)
  • A musíme dodržet všechny jejich požadavky, únosnost, při poškození povodím jde oprava na naše náklady (je možné doložit přílohu)  


  6 – Cyklotrasa vede po lesních cestách

  • Podobně jako s Povodími, bývá často problém s Lesy ČR, případně se soukromými vlastníky lesů. Navíc je vše velice nejednotné. Někde se platí nájem, někde to jde v rámci výpůjčky, někde zase jako věcné břemeno. Všechny organizace argumentují tím, že se musí chovat jako správný hospodář, ale vzhledem k tomu, že cyklotrasy a cyklostezky prostě vedou lesy a po březích toků, bylo by dobré nastavit jednotné prostředí. Ideálně tedy takové, kde by zřizovatel cyklotrasy nemusel platit nájemné "na věky věků". Příklad problému zaslal Karlovarský kraj.

   

  7 – Cyklostezka jako veřejně prospěšná stavba

  • Často se stává, že nelze vybudovat cyklostezku kvůli nedořešeným majetkoprávním problémům. Pokud by ale cyklostezka byla zanesena v územním plánu obce, pak ji lze považovat za veřejně prospěšnou stavbu. Tento postup je zvláště vhodný, pokud se jedná o nedohledatelné pozemky. Více viz: https://www.stavbycyklo.cz/vyvlastneni-stezek
  • V nástrojích územního plánování je třeba zajistit, aby síť dálkových páteřních cyklotras pokrývající celé území ČR byla definována v Politice územního rozvoje, z níž by ji kraje převzaly do Zásad územního rozvoje (ZUR) jako nadmístní koridory a definovaly jejich vedení na svém území v podrobnosti ZUR. Obce by pak tyto trasy musely uvést do svých územních plánů jako VPS, stejně jako silnice a železnice.

   

  8 – Komunikace s Klubem českých turistů

  • Na posledním březnovém jednání v Královéhradeckém kraji Klub českých turistů nesouhlasil s návrhem vyznačení dvou nových dálkových cyklotras č. 8 a č. 9. Problém je v nepochopení nově definovaných cyklotras č.8 a 9. Kraje se na tyto cyklotrasy dívají jako např. na budoucí VRTky. Značení bude až sekundární, nejprve musí být vytvořena bezpečná cyklistická infrastruktura. Naopak právě definování nových dálkových cyklotras dává možnost jednat s MD a SFDI o vytipování problematických úseků, na kterých by se mohly opravit účelové komunikace (viz problém 2).
  • V této chvíli jsou veškeré návrhy brány pouze za atraktivní koridory napříč republikou, na kterých budou vybudovány cyklostezky, po kterých se teprve nové cyklotrasy I. a II. tř. vyznačí a napojí se na ně cyklotrasy regionální a místní. Rozhodnutí o vyznačení pak bude zcela v kompetenci krajů.
  • Veškerá data budou spravována na webu stavbycyklo.cz

   

  9 – Zákon o ochraně veřejného zdraví a cyklostezky

  • Zákon o ochraně veřejného zdraví mimo jiné nařizuje, že zemědělci nesmí 20 m od cyklostezky používat chemické postřiky, hnojiva. Tento problém oznámil Jihomoravský kraj. Zemědělec z toho důvodu nechce prodat svůj pozemek pro výstavbu cyklostezky,