Rizika - popis stávajících systémových problémů

Bariéry pro vytvoření souvislé dopravní sítě pro cyklisty


1 – Otázky a odpovědi k podpoře výstavby cyklistických stezek z IROP SC 6.1.

  Dne 11. 10. 2022 byly vyhlášeny první výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 a) Infrastruktura PRO cyklistickOU DOPRAVU - SC 6.1, b) Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu - SC 6.1. Nicméně stále obce a města má k této výzvě řadu otázek:

  • Jak rozumět podpoře cyklodopravy z IROP v „městských oblastech“? Co je městská oblast?
  • Jak se budou hodnotit projekty cyklostezek nebo bezpečnosti v dopravě mimo městské oblasti (tedy mimo metropolitní oblasti, aglomerace, regionální centra a jejich zázemí)? Bude muset cyklostezka vycházet z regionálního centra nižšího řádu (které si vymezí kraje)? Nebo musí vycházet z jednoho a vést do druhého regionálního centra? Bude způsobilá realizace projektu, díky kterému dojde k propojení dvou regionálních center, aniž by realizovaný úsek z jednoho z nich přímo vycházel?
  • Jak rozumět podpoře strategických projektů v oblasti cyklodopravy?
  • Jak bude CRR kontrolovat v aktivitě nadregionálních cyklostezek kritérium: „Projekt výstavby, modernizace nebo rekonstrukce vyhrazené komunikace pro cyklisty na hlavní trase cyklistické dopravy v České republice je zaměřen na vyhrazenou komunikaci pro cyklisty, která je realizována na cyklotrase první nebo druhé nejvyšší kategorie podle příslušné krajské strategie rozvoje cyklistické dopravy.“
  • Je uznatelným nákladem Cyklistická zóna?
  Odpovědi najdete v samostatném dokumentu, který si můžete stáhnout zde. Ale asi nejdůležitější informací nyní je, že Cyklistická zóna je uznatelným nákladem a všem krajům se doporučuje, pokud tak již neučinily, aby si co nejrychleji aktualizovaly svou síť cyklotras I. a II. nejvyšší kategorie. Nejde o to, kde je cyklotrasa dnes vyznačena, ale kudy by měla vést.

   

  2 – Oprava účelových komunikací

  Česká krajina je specifická i tím, že je protkána řadou polních a lesních cest, po kterých jsou často vyznačené cyklotrasy. Problém nastává v tom momentě, když se mají opravit problematické úseky, které se považují za účelové komunikace a jsou často označené dopravním značením B11 - Zákaz vjezdu všech motorových vozidel, nebo B1 s výjimkou dopravní obsluhy. Právě na tyto úseky prakticky nelze získat státní, či evropské dotace. Ty jsou určeny výhradně na cyklostezky. Je třeba proto hledat možnosti, jak získat dotace i pro tyto úseky. Příkladem jsou tři úseky na cyklostezce Ohře v Ústeckém kraji: https://www.stavbycyklo.cz/ustecky-kraj. Proto se navrhují tato řešení:

  • Bude uzavřena dohoda mezi Ministerstvem dohody, SFDI a kraji, kterým bude zaslána speciální dotace pro tyto úseky. Princip finanční spolupráce bude upřesněn. V podstatě jde o to, že mnohé kraje již v rámci své dotační politiky tyto úseky již mohou realizovat. Jednalo by se ovšem jen o vybrané úseky, které by ležely na páteřních cyklotrasách a byly by zakreslené na mapovém portále www.stavbycyklo.cz.
  • Jelikož je nově uznatelným nákladem v IROP i Cyklistická zóna, pak se doporučuje, aby se ve výjimečných případech změnilo dopravní značení ze Zákazu všech motorových vozidel na Cyklistickou zónu, tak jak je to běžné v zahraničí, např. v rakouském Klagenfurtu (viz foto).
  • Problém je také možné řešit prostřednictvím pozemkových úprav: https://www.stavbycyklo.cz/statni-pozemkovy-urad. Neboli je nutné prověřit, zda se v oblasti neplánují provádět pozemkové úpravy.

  3 – Součinnost při výstavbě, či rekonstrukcích velkých dopravních staveb s navazující cyklistickou infrastrukturou
  • Při výstavbě, či rekonstrukcích velkých dopravních staveb je nutné zajistit součinnost při zpracování projektové dokumentaci s vazbou na cyklistickou infrastrukturu a následnou na financování cyklistické infrastruktury. Řada příkladů z krajů naznačuje, že se jedná o velmi dobré systémové řešení. Problém je v tom, že se na to často zapomíná. Stavebníci těchto staveb by měli mít ze zákona povinnost zohlednit jejich dopad na bezmotorovou dopravu, stát by neměl financovat dopravní stavby, které vytvářejí v území bariéry pro pohyb chodců a cyklistů a měl by přednostně financovat dopravní stavby, které v území bariéry pro pohyb chodců a cyklistů odstraňují.
  • Popis problémů je popsán na těchto odkazech: https://www.stavbycyklo.cz/spravci-komunikacihttps://www.stavbycyklo.cz/sprava-zeleznic


  4  – Vysokorychlostní železnice – (hovorově VRTka)

  • Výstavbou VRTek se bude jedná o velký zásah do krajiny. Je proto i této velké stavby řešit multifunkčně, jako stavby, které pomáhají a rozvíjejí přilehlé městské a venkovní oblasti. Proto je potřeba, aby součástí projektové dokumentace VRTek byly i  páteřní cyklistické stezky. V budoucnosti by tak v souběhu s VRTkami by vedla i hlavní páteřní síť cyklistických tras. Více: https://www.stavbycyklo.cz/vrt

   
  5 – Cyklotrasa vede po pozemcích Povodí

  • Pokud se vybuduje cyklostezka na pozemcích Povodí, má obec za povinnost platit za tuto cyklostezku Povodí nájemné, což bývá často vysoká položka. Nejvíce negativních zkušeností mají s touto povinností obce Jihomoravského kraje. V Olomouckém kraji se zase řeší údržba úseku na páteřní cyklotrase č.5 u Plumlovské přehrady. Obec Plumlov pravidelně opravuje tento úsek, ale vozidla Povodí vždy cestu zničí. Navrhuje se, aby oprava takových úseků spadala přímo do gesce povodí.
  • Více: https://www.stavbycyklo.cz/povodi
  • Příklad z Jihomoravského kraje: Musíme uzavřít nájemní smlouvu, nájem se platí od předání staveniště až do vnesení služebnosti do Katastru nemovitostí, jenže nájem se značně prodlužuje, nájemní smlouvu i služebnost musí schválit nad 100 000 Kč Ministerstvo zemědělství, administrativní proces schválení smluv trvá měsíce (na straně povodí i kraje), nájemné se po celou dobu platí, když se začne nový kalendářní rok, musí se zaplatit celkový roční nájem ( v našem případě 1 410 750 Kč) i když vložení služebnosti bude třeba v druhém   měsíci, pak zbytek částky za služebnost vrátí, služebnost je pětinásobek nájmu včetně DPH.  Náš příklad, zahájení stavby červen 2020, dokončení stavby červen 2021, nájem nám stále běží.
   • Nájem byl:

  -    2020 = 824 865 Kč (vyměřena poměrná část od protokolárního předání staveniště z částky dané smlouvou, tj. z 1 410 750 Kč)
  -    2021 = 1 455 894 Kč (částka za celý rok 2021 + inflace)
  -    2022 = 1 410 750 + inflace (částka bude hrazena na základě přijaté faktury od Povodí Moravy najednou na celý rok 2022, poté by mělo dojít k vratce poměrné části - od podání žádosti na vklad služebnosti do KN)

  • Služebnost: 5 469 177,86 Kč vč. DPH (bude hrazena v 1.Q. 2022)
  • A musíme dodržet všechny jejich požadavky, únosnost, při poškození povodím jde oprava na naše náklady (je možné doložit přílohu)  


  6 – Cyklotrasa vede po lesních cestách

  • Podobně jako s Povodími, bývá často problém s Lesy ČR, případně se soukromými vlastníky lesů. Navíc je vše velice nejednotné. Někde se platí nájem, někde to jde v rámci výpůjčky, někde zase jako věcné břemeno. Všechny organizace argumentují tím, že se musí chovat jako správný hospodář, ale vzhledem k tomu, že cyklotrasy a cyklostezky prostě vedou lesy a po březích toků, bylo by dobré nastavit jednotné prostředí. Ideálně tedy takové, kde by zřizovatel cyklotrasy nemusel platit nájemné "na věky věků". Příklad problému zaslal Karlovarský kraj.

   

  7 – Cyklostezka jako veřejně prospěšná stavba

  • Často se stává, že nelze vybudovat cyklostezku kvůli nedořešeným majetkoprávním problémům. Pokud by ale cyklostezka byla zanesena v územním plánu obce, pak ji lze považovat za veřejně prospěšnou stavbu. Tento postup je zvláště vhodný, pokud se jedná o nedohledatelné pozemky. Více viz: https://www.stavbycyklo.cz/vyvlastneni-stezek
  • V nástrojích územního plánování je třeba zajistit, aby síť dálkových páteřních cyklotras pokrývající celé území ČR byla definována v Politice územního rozvoje, z níž by ji kraje převzaly do Zásad územního rozvoje (ZUR) jako nadmístní koridory a definovaly jejich vedení na svém území v podrobnosti ZUR. Obce by pak tyto trasy musely uvést do svých územních plánů jako VPS, stejně jako silnice a železnice.


  8 – Zákon o ochraně veřejného zdraví a cyklostezky

  • Zákon o ochraně veřejného zdraví mimo jiné nařizuje, že zemědělci nesmí 20 m od cyklostezky používat chemické postřiky, hnojiva. Tento problém oznámil Jihomoravský kraj. Zemědělec z toho důvodu nechce prodat svůj pozemek pro výstavbu cyklostezky,

   

  9 – TP: Zásady pro cyklotrasy o orientační značení pro cyklisty

  • Stále se čeká na schválení Technických podmínek Ministertsva dopravy - ZÁSADY PRO CYKLOTRASY A ORIENTAČNÍ ZNAČENÍ PRO CYKLISTY.


  10 – Výpočet potřebných kapacit parkování jízdních kol pro jednotlivé typy staveb.

  Jedním z navrhovaných opatření pro státní správu vládní Koncepce městské a aktivní mobility pro období 2021 - 2030 je vytvořit normy pro počet parkovacích míst pro kola a koloběžky. Vzhledem k tomu, že zatím státní správa žádný návrh nepředložila, tak Ing. Květoslav Syrový (Syrový - dopravní ateliér, s.r.o.) vypracoval první návrh úprav nové vyhlášky o požadavcích na výstavbu. Z jeho svolením tento návrh je zde zveřejněn, a to formou revize textu. Návrh má sloužit jako podnět pro diskusi.