Ústecký kraj

Ústecký kraj má aktualizován Generel cyklotras Ústeckého kraje, která sestává ze dvou etap:

 • aktualizace sítě stávajících cyklistických tras v Ústeckém kraji k roku 2019,
 • aktualizace základní sítě cyklistických tras v Ústeckém kraji + doplnění pasportizace některých tras.

Dokument je ke stažení na tomto odkaze: https://www.kr-ustecky.cz/cyklogenerel/ms-258599/p1=258599

https://www.kr-ustecky.cz/panevni%2Dcyklotrasa/ds-98605/p1=274957


Kontakt:

Ing. Pavel Hajšman, odbor regionálního rozvoje, vedoucí odboru
Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.:  +420 475 657 560, e-mail: hajsman.p@kr-ustecky.cz, www.kr-ustecky.cz


Připravované projekty

Vyhledávající studie cyklostezky Ohře


Předmětem studie je návrh Cyklostezky Ohře na území Ústeckého kraje. V rámci průzkumové části studie byla provedena řada místních šetření a byla uskutečněna dílčí jednání s investorem, se zástupci obcí a s představiteli KČT (Klubu českých turistů).

Důvod zpracování
Důvodem zpracování studie bylo zhotovit výchozí dokument, který by byl podkladem pro následné stupně dokumentace, směřující k realizaci Cyklostezky Ohře na území Ústeckého kraje. Výsledkem návrhu je mapový podklad se zákresem Cyklostezky Ohře s podrobným zpracováním úseků, které jsou v území nové a jsou vedeny mimo stávající cyklistické trasy evidované Klubem českých turistů nebo jsou vedeny po současných silnicích a místních komunikací.

Přehled jednotlivých úseků a návrh na úpravy si můžete stáhnout zde.

Aktuální investiční akce (ve fázi pokročilé projektové přípravy):

 • CT Ohře, úsek Libočany – Přívlaky – 3,5km
 • CT Ohře, úsek Litoměřice – Bohušovice nad Ohří – 4km


Stav realizace úseku trasy

- ÚR (UR+SP) - vydáno
- DSP, SP - probíhá

Částka v korunách
?

Předpokládaný plán realizace
2022-2023 (viz dva úseky)

Rámcový harmonogram na celou CT Ohře:

 • výběr dodavatele PD 06/2022
 • zpracování projektové dokumentace v celém rozsahu 12/2023
 • majetkoprávní vypořádání 06/2024
 • stavební povolení 09/2024
 • výběr dodavatele stavby 03/2025
 • realizace stavby 12/2026

Předpokládaný zdroj financí
SFDI, IROP, krajský příspěvek

Stávající stav povrchu z hlediska dopravní obslužnosti
Trasa dnes fyzicky neexistuje

Dopravní režim pro cyklistu v daném úseku

 • Zákaz vjezdu všech motorových vozidel. Dopravní režim B11
 • Komunikace s minimálním zatížením (1500 voz./den)

Odkaz na mapy:
Je třeba doplnit.