Státní fond dopravní infrastruktury

SFDI - Financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty

  • Poskytnutí příspěvku výhradně na výstavbu cyklistické stezky, opravu cyklistické stezky, zřizování jízdních pruhů pro cyklisty; v rámci výstavby lze příspěvek poskytnout také na výstavbu nebo rekonstrukci sdružených přechodů pro chodce a přejezdů pro cyklisty nebo přejezdů pro cyklisty přimknutých k přechodu pro chodce, které jsou součástí stezky pro cyklisty a chodce, nasvětlení sdružených přechodů pro chodce a přejezdů pro cyklisty nebo přejezdů pro cyklisty přimknutých k přechodu pro chodce, které jsou součástí stezky pro cyklisty a chodce.
  • Oprávnění žadatelé: obec jako budoucí vlastník cyklistické stezky, organizační složka obce, příspěvková organizace zřízená obcí, která vykonává správu majetku ve vlastnictví obce, svazek obcí ad.
  • Detailní informace: https://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/ .
Doporučujeme rovněž využít další web SFDI, a to Česko bez bariér: https://www.ceskobezbarier.cz/


Podrobnější informace - Financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty


Účelem zřízení Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) je financování výstavby, modernizace, opravy a údržby silnic a dálnic, celostátních a regionálních drah a dopravně významných vnitrozemských vodních cest. Vše výše uvedené v rozsahu zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, kterým byl zřízen. SFDI financuje nejen velké akce dopravní infrastruktury, ale také komunikace pro cyklisty, které mají velký přínos pro každého obyvatele České republiky.

Finanční příspěvek se poskytuje výhradně na:

  • výstavbu cyklistické stezky,
  • opravu cyklistické stezky
  • zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích.

Příjemci příspěvku:

  • obec jako vlastník cyklistické stezky ve smyslu § 9 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nebo jako vlastník místní komunikace, na které se zřizuje cyklistický pruh,
  • svazek obcí ve smyslu § 49 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pokud je akce, pro kterou příspěvek žádá, v souladu s předmětem jeho činnosti,
  • kraj jako vlastník budované cyklistické stezky nebo jako osoba provádějící výstavbu cyklistické stezky nebo jako vlastník silnice, na které se zřizuje cyklistický pruh.

Výše příspěvku:

Z rozpočtu SFDI lze poskytnout příspěvek maximálně do výše 85 %.

Finanční prostředky SFDI nelze kombinovat s prostředky fondů a programů Evropské unie.

Stálý zájem ze strany územně samosprávných celků o příspěvky na cyklostezky dokládá potřebu financování tohoto typu akcí ve městech a obcích České republiky.