Role ministerstev

Cílem zapojení příslušných ministerstev je identifikovat a pokud možno i ovlivnit faktory, které mají vliv na aktivní mobilitu, nebo jsou jí ovlivněny (např. dopady aktivního způsobu cestování na zdraví obyvatel). Proto lze doporučit aktualizaci strategií zapojených ministerstev s cílem identifikovat oblasti, které mají vztah k tématu aktivní mobility.

Ministerstvo dopravy

Hlavní koordinátor vládní Koncepce městské a aktivní mobility pro období 2021 - 2030. MD nabízí koordinační a metodickou pomoc, rovněž řeší legislativní otázky. MD vede pracovní skupinu zaměřenou na koordinaci rozvoje infrastruktury pro aktivní mobilitu. MD finančně podporuje výstavbu cyklistických komunikací prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury.

Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR koordinuje  evropské fondy, z kterých jsou financovány rovněž cyklistické komunikace.

Ministerstvo zemědělství

Je nutné jednat s Ministerstvem zemědělství o hledání způsobu, jak podporovat výstavbu a zejména rekonstrukce účelových komunikací včetně financování.
Ministerstvo by mělo pomoci řešit následující problémy:

a) Cyklotrasa vede po pozemcích Povodí:

  • Pokud se vybuduje cyklostezka na pozemcích Povodí, má obec za povinnost platit za tuto cyklostezku Povodí nájemné, což bývá často vysoká položka. Nejvíce negativních zkušeností mají s touto povinností obce Jihomoravského kraje. V Olomouckém kraji se zase řeší údržba úseku na páteřní cyklotrase č.5 u Plumlovské přehrady. Obec Plumlov pravidelně opravuje tento úsek, ale vozidla Povodí vždy cestu zničí. Navrhuje se, aby oprava takových úseků spadala přímo do gesce povodí.
  • Více: https://www.stavbycyklo.cz/povodi
  • Příklad z Jihomoravského kraje: „Musíme uzavřít nájemní smlouvu, nájem se platí od předání staveniště až do vnesení služebnosti do Katastru nemovitostí, jenže nájem se značně prodlužuje, nájemní smlouvu i služebnost musí schválit nad 100 000 Kč Ministerstvo zemědělství, administrativní proces schválení smluv trvá měsíce (na straně povodí i kraje), nájemné se po celou dobu platí, když se začne nový kalendářní rok, musí se zaplatit celkový roční nájem ( v našem případě 1 410 750 Kč) i když vložení služebnosti bude třeba v druhém   měsíci, pak zbytek částky za služebnost vrátí, služebnost je pětinásobek nájmu včetně DPH.  Náš příklad, zahájení stavby červen 2020, dokončení stavby červen 2021, nájem nám stále běží.
    • Nájem byl:

-    2020 = 824 865 Kč (vyměřena poměrná část od protokolárního předání staveniště z částky dané smlouvou, tj. z 1 410 750 Kč)
-    2021 = 1 455 894 Kč (částka za celý rok 2021 + inflace)
-    2022 = 1 410 750 + inflace (částka bude hrazena na základě přijaté faktury od Povodí Moravy najednou na celý rok 2022, poté by mělo dojít k vratce poměrné části - od podání žádosti na vklad služebnosti do KN)

  • Služebnost: 5 469 177,86 Kč vč. DPH (bude hrazena v 1.Q. 2022)
  • A musíme dodržet všechny jejich požadavky, únosnost, při poškození povodím jde oprava na naše náklady (je možné doložit přílohu)  

b) Cyklotrasa vede po lesních cestách:

  • Podobně jako s Povodími, bývá často problém s Lesy ČR, případně se soukromými vlastníky lesů. Navíc je vše velice nejednotné. Někde se platí nájem, někde to jde v rámci výpůjčky, někde zase jako věcné břemeno. Všechny organizace argumentují tím, že se musí chovat jako správný hospodář, ale vzhledem k tomu, že cyklotrasy a cyklostezky prostě vedou lesy a po březích toků, bylo by dobré nastavit jednotné prostředí. Ideálně tedy takové, kde by zřizovatel cyklotrasy nemusel platit nájemné "na věky věků". Příklad problému zaslal Karlovarský kraj.

Dodatek:

Na základě zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) a související předpisy, dle § 58, Ochrana vodních děl, nesmí být ochranná hráz vodního díla (tzv. protipovodňová hráz) projížděna žádným vozidlem, mimo vozidel povodí. Jízdní kolo jako nemotorové vozidlo nesmí jezdit na hrázích a ani dopravní značení by mu to nemělo umožňovat. Při přípravě tohoto zákona se bral v úvahu pouze provoz motorových vozidel, ale bylo opomenuto, že cyklistická doprava má výrazně menší negativní vlivy než provoz motorových vozidel.

K podpoře plošné obsluhy území cyklistickou dopravou je možné využít procesy pozemkových úprav. Pozemkové úpravy jsou změny právního stavu pozemků, jimiž se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. Výsledky pozemkových úprav slouží pro obnovu katastrálního aparátu a jako závazný podklad pro územní plánování. Pozemkové úpravy se řídí zákonem č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů. Realizace pozemkových úprav pak úzce souvisí i s naplňováním programu obnovy venkova, jejichž součástí je i zajištění lepší prostupnosti území vhodně zvolenou sítí polních cest, které jsou vhodné i pro cyklisty. Doporučením je, aby obce a kraje žádaly Státní pozemkový úřad o bezúplatné převody dotčených pozemků, které leží na významných cyklotrasách.

Ministerstvo životního prostředí

MŽP se dotýká oblasti udržitelné městské mobility zejména v oblasti znečištění ovzduší, a tedy v tematických strategických dokumentech, zejména v Národním programu snižování emisí ČR (NPSE, 2015), Střednědobé strategii zlepšení kvality ovzduší (do roku 2020) a Programech zlepšení kvality ovzduší (PZKO). Dalším tematickým strategickým dokumentem je Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (2015).  Je žádoucí propojit politiku udržitelné mobility ve městech s místní Agendou 21 (dále MA21, gestorem je Ministerstvo životního prostředí). Jedná se o komplexní/systémový nástroj pro udržitelný rozvoj měst.

Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví zahrnuje téma prevence nemocí a podpory ochrany zdraví a zvyšování zdravotní gramotnosti ve Strategickém rámci rozvoje péče o zdraví v ČR do roku 2030, konkrétně se jedná o specifický cíl 1.2 ‒ Prevence nemocí, podpora a ochrana zdraví; zvyšování zdravotní gramotnosti.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT se tématu dopravy věnuje zejména v oblastech bezpečnosti a prevence úrazů, v Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019–2027 a Akční plán realizace Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019–2021.