Státní pozemkový úřad

K podpoře plošné obsluhy území cyklistickou dopravou je možné využít procesy pozemkových úprav. Pozemkové úpravy jsou změny právního stavu pozemků, jimiž se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. Výsledky pozemkových úprav slouží pro obnovu katastrálního aparátu a jako závazný podklad pro územní plánování. Pozemkové úpravy se řídí zákonem č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů. Realizace pozemkových úprav pak úzce souvisí i s naplňováním programu obnovy venkova, jejichž součástí je i zajištění lepší prostupnosti území vhodně zvolenou sítí polních cest, které jsou vhodné i pro cyklisty. Doporučením je, aby obce a kraje žádaly Státní pozemkový úřad o bezúplatné převody dotčených pozemků, které leží na významných cyklotrasách.

Státní pozemkový úřad prezentuje výsledky své činnosti formou mapových vrstev pomocí geoportálu. Cílem je zpřístupnit data ostatním orgánům státní správy a odborné i laické veřejnosti.

Geoportál byl spuštěn od 1. 9. 2021 v pilotním provozu. V důsledku obsahových i výkonnostních optimalizací může být změna provozních parametrů zaznamenatelná uživatelem. Odkaz na portál je: https://geoportal.spucr.cz/web/cz,

Geoportál SPÚ poskytuje náhled na krajinu České republiky z jiné perspektivy… Díky komplexnímu přístupu pozemkových úprav Jak probíhají a co jsou pozemkové úpravy si můžete nad vybraným územím zobrazit navržené polní cesty a protierozní, ekologická či vodohospodářská opatření. Současně je možné zobrazovat již realizované prvky a posoudit proměny krajiny v jednotlivých územích.

Prezentované datové sady nabízíme uživatelům k prohlížení formou responsivních webových mapových aplikací, ke stažení formou open dat či připojení pomocí standardizovaných mapových služeb do vlastních aplikací.

Z pohledu rozvoje cyklistické dopravy jsóu pak důležité pozemkové úpravy. Na geoportálu jsou zakreslené navržené a realizované prvky. V řadě případů se pak může stát, že nová polní cesta dokáže i cyklistům nabídnout bezpečnou alternartivu, kdy nemusí využívat rušné silnice.

Příkladem jsou takové úpravy na Těšeticku na Olomoucku.